Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Europlaning, s.r.o.

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“ alebo „obchodné podmienky“) spoločnosti Europlaning, s.r.o., so sídlom: Keltská 26, Bratislava 851 10, IČO: 35888075,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel:  Sro, vložka č. 31953/B, (ďalej ako „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou, či právnickou osobou (ďalej ako „kupujúci“) prostredníctvom aj internetového obchodu predávajúceho, ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s uzatvorenou kúpnou zmluvou, ako aj akoukoľvek zmluvou, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby (ďalej aj ako „zmluva o poskytnutí služby“).
 3. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.servis-a-cistenie-klimatizacie.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako „webové rozhranie obchodu“).
 4. Tieto VOP upravujú aj práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.servis-a-cistenie-klimatizacie.sk (ďalej len „webová stránka“).
 5. Kupujúcim sa na účely týchto VOP považuje spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania, a podnikateľ, ktorým je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a (iv) fyzická osoba, ktorá je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 6. Službou sa považuje činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi predávajúcim odplatne vo forme montáže tovaru zakúpeného na webovej stránke predávajúceho a to najmä montáž klimatizačných jednotiek.
 7. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, majú prednosť ustanovenia zmluvy.
 1. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí služby
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov ponúkaného predávajúcim, služieb a to vrátane ich kúpnej ceny. Kúpna cena ponúkaného tovaru a služieb zahrňuje daň z pridanej hodnoty a všetky súvisiace poplatky s výnimkou nákladov na dopravu tovaru kupujúcemu. Kúpna cena ponúkaného tovaru a cena služieb zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ je zobrazená na webovom rozhraní obchodu.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru kupujúcemu.  Informácie súvisiace s nákladmi spojenými s dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia iba v prípade, kedy je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky. V prípade doručovania tovaru mimo Slovenskú republiku, kupujúci nesie všetky náklady predávajúcim, ktoré sú k takémuto doručeniu potrebné.
 4. V prípade objednania tovaru alebo služby, kupujúci vyplní formulár na webovom rozhraní obchodu.
 5. Kupujúci je povinný v objednávkovom formulári úplne, správne a pravdivo vyplniť svoje osobné údaje a údaje potrebné pre doručenie tovaru, prípadne poskytnutie služby. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „odoslať“. Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť všetkých uvedených údajov a takto poskytnuté údaje sú predávajúcim považované za správne.
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
 7. Nezodpovedáme za nevhodný výber klienta
 8. Kúpna zmluva, prípadne zmluva o poskytnutí služby je uzatvorená v momente odoslania elektronického formulára.
 9. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, prípadne zmluvy o poskytnutí služby.
 1. Kúpna cena, cena za poskytnuté služby a platobné podmienky
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru/služby dohodnutú v zmluve podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena„).
 3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 4. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ak nie je uvedené inak, sú uvedené s DPH.
 5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy (i) kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho, (ii) je tovar nedostupný, sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, (iii)zmenila sa cena dodávateľa tovaru alebo materiálu.  Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 7. Náklady spojené s montážou a vynesením nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť. Ak si kupujúci vyslovene neobjednal a nezaplatil za tieto služby.
 8. Ak si kupujúci nechá zhotoviť tovar podľa osobitných požiadaviek, predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu tovaru platbou vopred.
 9. V prípade, ak kupujúci neprevezme alebo nezaplatí objednaný tovar v dohodnutej lehote, predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a/alebo požadovať od kupujúceho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 20% z dohodnutej kúpnej ceny, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvná pokuta je splatná do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy predávajúceho na jej úhradu.
 1. Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytnutí služby
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu sú spôsobené resp. vyvolané najmä vypredaním zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.
 3. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku„) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode. Odskúšať pre účely týchto VOP však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.
 4. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku a to do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 5. Ak sa podľa zmluvy o poskytnutí služby začne poskytovať služba pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, alebo ak spotrebiteľ o poskytnutie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci týmto poučuje spotrebiteľa, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy stráca spotrebiteľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. V tejto súvislosti si predávajúci môže vyžiadať výslovný súhlas od spotrebiteľa so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa predchádzajúcej vety.
 6. Kupujúci – spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného emailom alebo na poštovú adresu predávajúceho. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.
 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí služby prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru/služby dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a  v originálnom obale a to zaslaním alebo prinesením na adresu sídla spoločnosti Europlaning, s.r.o., sídlo: Keltská 26, 851 10, Bratislava.
 8. Ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci – spotrebiteľ odstúpil. Ak by bol spolu s tovarom poskytnutý dar, a ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý dar.
 9. Kupujúci – spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo kupujúcim – spotrebiteľom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na dostúpenie od zmluvy.
 10. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré kupujúci – spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu – spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu – spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 11. Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek. Zároveň nezodpovedáme za osobitný výber kupujúceho , ktorý by mohol viesť k jeho neochote prevziať objednaný tovar.
 12. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 4.9. týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 4.6. týchto obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 13. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.
 14. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci – spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy, kupujúci – spotrebiteľ znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 15. V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpil od zmluvy o poskytnutí služby po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa bodu 4.4 , je kupujúci – spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie. V prípade ak bola služba zo strany predávajúceho poskytnutá kupujúcemu – spotrebiteľovi, pričom spotrebiteľ od zmluvy o poskytnutí služby odstúpi v lehote podľa § 7 písm. b) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, je kupujúci – spotrebiteľ povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, vrátene všetkých nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli (napr. náklady na demontáž). 
 16. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 4.5. a 4.6. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 4.9. týchto obchodných podmienok kupujúcemu.
 17. Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1,  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.
 1. Preprava a dodanie tovaru
 2. Spôsob doručenia tovaru si vyberá kupujúci zo spôsobov ponúkaných predávajúcim, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom doručení tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva tovar u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, táto lehota sa môže predlžiť o ďalších štrnásť dní, resp. ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho môže sa táto lehota predĺžiť v závislosti od výrobných kapacít výrobcu.
 3. Neručíme za termíny dodania od dodávateľov v prípade vyhotovovania tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tieto termíny ani nevplývajú na cenu tovaru ani nie sú dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
 4. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci oprávnený jednostranne započítať  zmluvnú pokutu podľa bodu 3.9. týchto podmienok voči zálohe zaplatenej kupujúcim za objednaný tovar. Ak záloha prevyšuje výšku zmluvnej pokuty, je predávajúci povinný vzniknutý rozdiel vrátiť kupujúcemu bezhotovostným prevodom do 14 dní od doručenia oznámenia o započítaní kupujúcemu.
 5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve, zmluvnú pokutu podľa bodu 3.9. týchto podmienok, prípadne ďalšiu škodu vzniknutú predávajúcemu vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
 6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu v lehote najneskôr do 2 pracovných dní, môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 1. Ochrana osobných údajov
 2. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho a ich ochrana sa riadia zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to najmä pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, pre účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácií, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke tovarov a služieb prevádzané na webovom rozhraní obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o všetkých zmenách svojich osobných údajov.
 5. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho požiadať o informáciu o spracovaní osobných údajov a predávajúci je povinný mu túto informáciu poskytnúť.
 6. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosti predávajúceho a zo zasielaním obchodných informácií na elektronickú adresu kupujúceho.
 1. Záruka, reklamácie
 2. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
 4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 1. Alternatívny spôsob riešenia sporov
 2. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@servis-a-cistenie-klimatizacie.sk
 3. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 4. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 5. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 6. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 7. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.
 1. Záverečné ustanovenia
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovom rozhraní obchodu predávajúceho.
 3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania tovaru sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
 4. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.1.2024 a nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.
 7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK spoločnosti EUROPLANING s. r. o. , zo dňa 1.1.2024

Stiahnuť reklamačný formulár PDF TU.

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok spoločnosti Europlaning, s.r.o., so sídlom: Keltská 26 , Bratislava 851 10, IČO: 35888075,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel:  Sro, vložka č. 31953/B, (ďalej ako „predávajúci“), umiestnených na webovom rozhraní obchodu predávajúceho (https://www.servis-a-cistenie-klimatizacie.sk), ktorý upravuje postup zmluvných strán pri uplatňovaní reklamácie tovaru zakúpeného na webovom rozhraní obchodu kupujúcim (ďalej ako „Reklamačný poriadok“).
 3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon„).
 4. Kupujúcim sa na účely tejto zmluvy považuje spotrebiteľ, ktorým je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,  zamestnania alebo povolania. Podnikateľom  je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a (iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 5. Kupujúci berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.
 6. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 1. Zodpovednosť za vady
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov pre spotrebiteľa, ak neustanovuje osobitný predpis inú lehotu. Predávajúci môže  v záručnom liste vydanom spotrebiteľovi poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky podľa predchádzajúcej vety, pričom podmienky a rozsah záruky určí v záručnom liste.
 3. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 5. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka spotrebiteľovi k tovaru bezplatne iný tovar, nezodpovedá za prípadné vady tohto tovaru. V prípade, ak si je predávajúci vedomý vád tovaru ponúkaného bezodplatne, je povinný spotrebiteľa  pri ponuke takéhoto tovaru na túto skutočnosť upozorniť. Ak spotrebiteľovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ povinný vrátiť predávajúcemu všetko plnenie z uzatvoreného zmluvného vzťahu, a to aj tovar získaný bezodplatne v prípade, ak bol súčasťou predaja tovaru.
 6. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie. Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.
 7. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie): mechanickým poškodením tovaru, elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené, neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, alebo  prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov. Tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy, tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 1. Spôsob vybavenie reklamácie
 2. Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho spoločnosti Europlaning, s.r.o., na Keltská 26 11, Bratislava 851 10, príp. spotrebiteľ môže kontaktovať predávajúceho a dohodnúť si osobitné miesto pre uplatnenie reklamácie po obojstrannej dohode.
 3. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.
 4. Predávajúci alebo určená osoba vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 3.8). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; a ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
 6. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 7. V prípade, ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 8. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 9. Spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:
 • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je  takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy,
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a  spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 1. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná spotrebiteľ. Predávajúci na nevhodnosť voľby spotrebiteľa upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
 2. Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim (emailom, alebo v písomnej podobe), v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné doručiť potvrdenie ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v potvrdení o uplatnení reklamácie.
 3. Potvrdenie o uplatnení reklamácie obsahuje údaje kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 4. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.
 5. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.
 1. Záverečné ustanovenia
 2. Spotrebiteľ v okamihu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho realizovanej prostredníctvom webového rozhrania obchodu, súhlasí s reklamačnými podmienkami predávajúceho.
 3. Predávajúci si účinnosťou tohto Reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní zákonných ustanovení príslušných právnych predpisov.

V Bratislave, dňa 1.1.2024